Tájékoztató
az Ábrázoló geometria tantárgyhoz

Gépészmérnöki és Informatikai Karának BSc képzésében résztvevő

levelező hallgatók számára

Ütemterv
Rajzfeladatok

Előadók:  Óváriné dr. Balajti Zsuzsanna egyetemi docens 

                          Dr. Nándoriné dr. Tóth Mária egyetemi docens

I. A tárgy leírásának módja:

Az Ábrázoló Geometria tantárgy oktatása a levelező tagozatos gépészmérnök alapképzésben résztvevő hallgatók számára  őszi tanulmányi félévben 2 óra előadás és 2 óra gyakorlat 4 alkalommal, összesen 16 óra időtartamban történik. A félévet a gépészmérnök hallgatók számára aláírás és vizsga zárja.
 

II. A félév elismerésének, az aláírás megszerzésének feltételei:

A tananyag kellő elsajátítása érdekében - tekintettel az egyes anyagrészek szoros egymásra épülésére - kiemelendő a folyamatos tanulás és a rajzfeladatok sajátkezű, határidőre történő elkészítésének, feldolgozásának fontossága.

Rajzbeadáskor a feladat tartalmi összefüggéseit indokolni kell!

A rajzfeladatok értékelésénél az elégséges szint azt jelenti, hogy a feladat megoldása alapvető tartalmi hibákat nem tartalmaz és esztétikailag is elfogadható. Rajzfeladat beadásakor a javításra visszaadott rajzok korrigálását 2017. december 15-ig kell elvégezni és a tárgy előadójához eljuttatni.

A hallgató a félévi munkájára osztályzatot kap, amely eredményes vizsgadolgozat esetén beszámít a vizsgajegybe. A félévi munkára adott (E) jegy a rajzok osztályzatainak átlaga.
 

III. A vizsga letételének módja és értékelése:

A gépészmérnök hallgatók számára a félév végén a tárgy teljes anyagából vizsgára kerül sor. A vizsga anyaga az előadásokon és gyakorlatokon elhangzott tananyag.

A vizsga kötelező írásbeli (szerkesztések) és szóbeli részből áll. A vizsgára jelentkezés feltétele az aláírás. A vizsgára való jelentkezés a NEPTUN rendszeren keresztül történik a vizsgát megelőző nap 12:00 óráig.

Az elégséges osztályzathoz az írásbeli vizsgán szerezhető maximális pontszám 50%-a szükséges, a többi osztályzat megoszlása közelítőleg lineáris.

Az a hallgató, aki a vizsga írásbeli részén nem szerzi meg az elérhető pontszám 30%-át sem, nem szóbelizhet.

A vizsgajegybe az évközi munka az alábbiak szerint számít be:

       

ahol  E az évközi munkára (rajzokra),  V a vizsgán (az írásbeli dolgozat és a szóbeli alapján) kapott jegy.

A számonkérések során a meg nem engedett eszközök, segítség használata automatikusan elégtelen osztályzatot von maga után

Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

ÜTEMTERV
 

Munkahét,

Dátum

Előadás

Feladat

1.

2017. szept. 29.

12:30- 15:50

A Monge-féle ábrázolás, mérethű mérnöki kommunikáció.

A tér alapelemeinek (pont, egyenes, sík) ábrázolása, és rekonstrukciója.

Alapelemek összekötése, illesztése. Párhuzamos térelemek ábrázolása. A sík különleges egyenesei. Metszési feladatok: sík és egyenes döfése, két sík metszése.  Képsíkrendszer transzformációja. Egyenes és sík különleges helyzetbe transzformálása. A transzformáció alkalmazásai. Poliéderek ábrázolása, felépítése, gúla, hasáb döfése egyenessel, metszése síkkal.

1, 2, 3 rajzfeladat

2.

2017. okt. 20.

16:00- 19:30

Térelemek merőlegessége, sík képsíkkal párhuzamos helyzetbe forgatása.

Alkalmazás: térelemek (egyenes és sík) távolsága, szöge.

Kör, körtácsa ábrázolása. A kör és ellipszis affin kapcsolata.

1, 2, 3 rajzfeladat beadása

 

 

4, 5 rajzfeladat

3.

2017. nov. 10. 12:30.- 15:50.

 

Gömb, forgáshenger, forgáskúp ábrázolása, döfése egyenessel, metszése síkkal.

4, 5 rajzfeladat beadása

6. rajzfeladat

4.

2017. dec. 8.

12:30.- 15:50.

Gömb, forgáshenger, forgáskúp áthatása (szeletelés).

6 rajzfeladat beadása

 ZH.

 

RAJZFELADATOK

Mintafeladatok

1. Két sík metszése

Készítse el a Példatár I.31.-I.36. feladatai közül valamelyiket! (Csak egyet! Lásd a mintafeladatokat!)
 

2. Gúla, hasáb ábrázolása képsík-transzformációval

Szerkessze meg a Példatár II.7. vagy II.8. feladatát képsíktranszformációval! (Lásd a mintafeladatot!)
 

3. Gúla vagy hasáb síkmetszésének szerkesztése és modellezése

Készítse el a Példatár V.4.,V.5, vagy V.7. feladatai közül valamelyiket! (Csak egyet!)
 

4. Méretfeladatok

Ábrázoljon egy K1 képsíkon álló szabályos háromszög alapú gúlát!

Szerkessze meg:

1. valamely alapélnek és egy hozzá képest kitérő oldalélnek a  távolságát (t),

2. az egyik alapél felezéspontjának és egy rá nem illeszkedő oldallapnak a távolságát (s),

3. az alaplapnak és valamelyik oldallapnak a szögét (α1),

4.) két oldalél szögének valódi nagyságát (β),!

(Lásd a Példatár VI.8. vagy VI.10. feladatát vagy a mintafeladatot!)
 

5. Kör ábrázolása

Rendezett nézeteken adjon meg egy h horizontális helyzetű egyenest és egy rá nem illeszkedő O pontot! Síkjuknak képsíkkal párhuzamos helyzetbe forgatásával határozza meg azt a kört, amelynek középpontja az adott O pont és érinti az adott h egyenest!

Szerkessze meg a kör azon átmérőinek a vetületeit, amelyek az első- és második képellipszisek kis- és nagytengelyét képezik! (A körképeket hiperoszkuláló köreik segítségével rajzolja meg!)

(Lásd a Példatár VIII.5. feladatát vagy a mintafeladatot!)
 

6. Kúp ábrázolása és síkmetszése

Messen el egy K1 képsíkon álló, első vetítősugár tengelyű forgáskúpot egy V2 második vetítősíkkal ellipszisben!

•  Szerkessze meg a(z) első képellipszis:

- AB nagy- és CD kistengelyét!

-  F1 és F2 fókuszpontjait,

- néhány általános helyzetű pontját, s egyikben az érintőt!

 • Rajzolja meg a metszet első képét hiperoszkuláló körök segítségével!   

 •   Ábrázolja láthatóság szerint az alapsík és a metszősík közötti kúptestrészt!

(Lásd a mintafeladatot!)

Példatár: Geiger János: Ábrázoló geometria feladatgyüjtemény 2012

Megjegyzések:

A rajzfeladatok az ütemterv szerint egyenként egy-egy A4 (210x297) méretű műszaki rajzlapon készítendők el ceruzával.  Egyéni döntés alapján lehetőség van pauszon, tussal történő kihúzásra.

Alkalmazni kell a vonalak és a betűk (ISO 128-20 és ISO 3098) szabványait. A vonalak kihúzásához a 0,35 jelű vonalcsoport használandó 0.18 mm-es vékony, 0.35 mm-es vastag és 0.70 mm-es kiemelt vonalvastagsággal. Az ábrák betűzéséhez h=3.5 mm-es, a feliratozáshoz h=7.0 mm-es írásnagyság használandó.

Ceruzával történő kihúzáskor is a fent említett vonalvastagságoknak megfelelően három különböző vonalvastagság használandó. A grafikai elemek használatával is elősegítendő a nézetek közötti rendezettség és az azonos tartalmakat következetesen azonos grafikai elemek jelöljék. . Vékony vonalvastagság 0.3 mm-es H-s, vagy HB-s ceruzával: szerkesztővonalak, rendezők. Közép vonalvastagság 0.5 mm-es, HB-s ceruzával: adott térelemek, illetve a végeredmény nem látható része szaggatott vonallal. Vastag vonalvastagság 0.7 mm-es B-s, vagy 2B-s ceruzával: végeredmény folytonos vonallal rajzolandó része, keret.

A rajzlapokon -a mellékelt minta alapján- feltüntetendő a feladat címe, a kidolgozó neve, tanulócsoport száma, aláírása, a tanév és félév, a feladatcsoport és a feladat száma. Részletesebb tájékoztatást a gyakorlatvezető oktató nyújt.

A rajzlap, rajzkeret méretei, feliratok

 

Hallgatói ügyek

Ábrázoló Geometriai Tanszék kezdőlap